Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska PolskiegoData utworzenia - 1981 r. Wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów
i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.


Struktury organizacyjne:
Odznaka ZBŻZ i OR WP
(3 stopnie)
- Zarząd Główny
- Zarządy Wojewódzkie
- Zarządy rejonowe
- Koła ZBŻZ i OR WP
- brązowa
- srebrna
- złota


CELE I ZADANIA STATUTOWE:


Związek jest dobrowolnym, demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem, skupiającym w swych szeregach: generałów admirałów, oficerów starszych i młodszych, chorążych oraz podoficerów zawodowych Wojska Polskiego - pozostających w rezerwie lub stanie spoczynku oraz oficerów i podchorążych w rezerwie, którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej.

Związek kontynuuje najlepsze tradycje orężne narodu polskiego w jego walce o wolność i niezależny byt państwowy szczególnie odnosząc się do zmagań Polaków o odzyskanie niepodległości w dobie powstań narodowych, walk żołnierza polskiego na wszystkich frontach I i II wojny światowej a także ruchu oporu i powojennej służbie krajowi.

Związek ściśle współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej i podległymi mu strukturami organizacyjnymi, a w szczególności Sztabem Generalnym WP, rodzajami Sił Zbrojnych RP, dowództwami Okręgów Wojskowych oraz jednostkami i instytucjami wojskowymi, a także w określonym zakresie z innymi organami państwowymi i samorządowymi.

Związek na zasadach partnerstwa, współpracuje z innymi organizacjami społecznymi, kombatanckimi i młodzieżowymi o podobnym lub zbliżonym zakresie działania.

Związek broni honoru i godności żołnierza polskiego. Dba o zaspokojenie indywidualnych i zbiorowych potrzeb socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych swoich członków i ich rodzin. Reprezentuje na zewnątrz zrzeszonych w nim członków oraz służy pomocą i radą byłym żołnierzom zawodowym nie zrzeszonym w Związku oraz wdowom i sierotom po tych żołnierzach.

Ideą łączącą jego członków jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym zadaniem - społeczne działanie na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i poszanowania ustanowionych przez nią praw.

Związek jako całość oraz wszystkie jego ogniwa organizacyjne w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej.
Żołnierze zawodowi w służbie czynnej mogą należeć do Związku na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wzajemne stosunki miedzy członkami Związku wynikają z ducha godności i honoru żołnierskiego i oparte są na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy życzliwości oraz wzajemnego szacunku i koleżeństwa.


Kontakt:

Koło nr 6 ZBZZ i OR WP
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Aliantów 1 (Biuro poselskie)
tel. (074) 8152-384 do godz. 10-15 (od poniedziałku do piątku)

e-mail: kolo6_zbzz@wp.pl

W TEJ CHWILI JESTEŚ TU:

© wojocki 2004